Algemene voorwaarden Stripecity webshop
Registreren

Algemene verkoopvoorwaarden webshop, april 2015

IDENTITEIT VAN STRIPECITY

Stripecity,
handelend onder de naam: Stripecity

Vestigingsadres:
Hazeveld 47
2761 XH  Zevenhuizen
Telefoonnummer: 06-37 27 61 68
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 59706198
Btw-identificatienummer: NL133579530 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de webshop van Stripecity en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stripecity en consument. De tekst van deze algemene voorwaarden zijn vrij beschikbaar via http://www.stripecity.nl. Door een bestelling bij Stripecity te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.2          Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.3         Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Stripecity gelden ook ten behoeve van eventueel door Stripecity ingeschakelde         tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1         Alle aanbiedingen van Stripecity zijn vrijblijvend. Stripecity heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2         Een overeenkomst komt pas tot stand als Stripecity een bestelling heeft geaccepteerd. Stripecity heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt de consument  daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1         De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2         Levering van de bestelde producten vindt niet eerder plaats dan dat betaling ontvangen is op de bankrekening van Stripecity.

 

Artikel 4. Levering 

4.1         Stripecity zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Tot het moment van levering heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.2         Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1         De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als het verschuldigde bedrag betaald is.  

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 

6.1         De consument dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dient consument uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Stripecity te melden.

6.2         Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Stripecity de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

6.3          Als consument een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft consument het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Stripecity te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en/of de plastic verzegeling niet is verbroken. Het betaalde bedrag van het betreffende artikel wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Stripecity terug betaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van consument.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie 

7.1         Stripecity  is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen consument en Stripecity, dan wel tussen Stripecity en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stripecity .

 

Artikel 8. Diversen 

8.1         Consument kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Stripecity deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

8.2         Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stripecity in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Stripecity vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

8.3         Stripecity mag bij de uitvoering van een bestelling(en) gebruik maken van derden.

8.4         Onverminderd de overige aan Stripecity toekomende rechten, heeft Stripecity in geval van overmacht het recht om de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de  overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan de consument mee te delen.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

9.1         Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2         Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Agenda Evenementen

Geen komend evenement!

Een 'kleine' bijdrage voor Bijen

  • #eneconieuws. Mooie dag voor controle van de bijenvolken. De sedum groeit en bloeit mooi hier op het dak. https://t.co/lGvR4971JS

  • RT @janrotmans: Per dag komt er meer maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales, en terecht: vervuilend, verspillend en weinig CO2-…

  • RT @janrotmans: Eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, dan pas op het land en water https://t.co/NdXNFAEuLK

  • RT @Nschotte: Voor die 40.000 mensen die door de stromende regen in Amsterdam meededen aan de #klimaatmars, hierbij twee uitstekende artike…

  • RT @janrotmans: Het was indrukwekkend vandaag, de klimaatmars: al die tienduizenden mensen die de straat op gingen en het barre weer trotse…

  • @D66zuidplas Niet twijfelen, gewoon doen! Voor wie cultuur, historie, natuur, goed onderwijs en een prettige samenl… https://t.co/SCACelOLu8

  • RT @D66zuidplas: Morgen zijn wij tijdens NL Doet tussen 14.00-16.00 bij Stichting Natuurpolders. Daarnaast combineren wij dit met het thema…

  • RT @hymenoptera_nev: Gegevens FAO laten zien de het aantal volken honingbijen wereldwijd snel toeneemt. Jammer genoeg kan het zelfde van de…

  • @Aphotrax als er wat meer sponsoren zijn kan ik site beter beveiligen.

  • Anders denken maakt verschil. @DolmansLo @OmroepZuidplas toepassen in de Eendragstpolder https://t.co/8ImxuMiU4j

36 mensen volgen stripecity - volg ons ook!

________________________________________________________________________________________________________________

Stripecity -  Hazeveld 47 - 2761XH Zevenhuizen - 06-37276168 - KvK: 59706198 - BTW: NL133579530B01 - Iban: NL92TRIO0390220167